John Richardo | Opći Uslovi poslovanja
John Richardo Logo
  • John Richardo | Sarajevo City Centar
  • John Richardo | Titova
  • John Richardo | Banja Luka
0
Vaša korpa je prazna

Opći Uslovi poslovanja

Osnovni podaci o pružaocu usluga

Rednas d.o.o.

Halilovići 10

71000 Sarajevo

Adresa elektroničke pošte: [email protected]


Preduzeće upisano u trgovački registar: Općinski Sud u Sarajevu / broj / 065-0-reg-21-005387

Račun u Unicredit bank d.d. 3387302207630467 

Račun u Raiffeisen bank d.d. 1610000282490007  

MBS: 65-01-0021-22

JIB: 4202988800003 

PDV: 202988800003


Opće odredbe

Kompanija Rednas d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni johnrichardo.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice johnrichardo.ba. Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uslovima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice johnrichardo.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole kompanije Rednas d.o.o. te prihvata da kompanija Rednas d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kompanija Rednas d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, kompanija Rednas d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim uslovima poslovanja. Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Kompanija Rednas d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uslova poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvata izmjene. 

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane. Kompanija Rednas d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja kompanije Rednas d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na johnrichardo.ba Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo kompanije  Rednas d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA KOMPANIJE REDNAS D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica johnrichardo.ba, a u skladu s propisima BiH. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća Rednas d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Kompanija Rednas d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje preduzeću Rednas d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu upotrebu. Time korisnik daje pravo preduzeću Rednas d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici johnrichardo.ba.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice johnrichardo.ba isključivo odgovornost korisnika tako da preduzeće Rednas d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE od strane korisnika.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da preduzeće Rednas d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kojem slučaju preduzeće Rednas d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, preduzeće Rednas d.o.o., neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Rednas d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici johnrichardo.ba i na johnrichardobih stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Rednas  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Ni pod kojim uslovima kompanija Rednas d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobijene putem johnrichardo.ba Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem johnrichardo.ba Internet stranice. 

Sjedište kompanije Rednas d.o.o. je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu.

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su vanredne i za njih se Rednas d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Rednas d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebno trajanje posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje,  Rednas d.o.o. neće primati nove narudžbe po Uslovima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Zbog velikog broja narudžbi u trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stvarnim stanjem zaliha u skladištu. Rednas d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da na raspolaganju nema naručenog proizvoda, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine drugih proizvoda s johnrichardo.ba Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.  Obaveza Rednas d.o.o. na isporuku proizvoda nastaje kada johnricardo.ba izda potvrdu narudžbe. To je trenutak sklapanja ugovora između Kupca i Rednas d.o.o. kojem je sastavni dio tekst ovih Općih uslova.Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezervisanim niti se smatra da je time nastala obveza Rednas d.o.o. na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.

DOSTAVA

Troškovi dostave proizvoda su besplatni osim za proizvode iz kategorije Ostali proizvodi i proizvde koji su sniženi. U tom slučaju troškove dostave snosi kupac. Troškovi dostave iznose 8 KM

Vrijeme isporuke je od 2 do 8 dana.

POVRAT I ZAMJENA

Ugovor koji Kupac sklapa s Rednas d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Rednas d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti slanjem e-maila na: [email protected] sa podacima o narudžbi u kojem ćete naglasiti da želite izvršiti povrat ili zamjenu.  Nakon toga Kupac će putem maila  dobiti  sve potrebne informacije Proizvod je potrebno zapakovati u originalno pakovanje i poslati na adresu navedenu u mailu. Povrat ili zamjena je moguća isključivo za proizvode koji nisu korišteni. Troškove dostave povrata snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen ćemo nakon što  proizvod bude vraćen i bude utvrđeno da proizvod nije korišten ili oštećen.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda kupljenih putem Internet stranice johnrichardo.ba ukoliko postoje materijalni nedostatci na artiklu koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju nedostatka na proizvodu potrebno je da Kupac pošalje e-mail na: [email protected] u kojem su navedene informacije s brojem narudžbe, opisom reklamacije te ukoliko je moguće priloži fotografiju na kojoj je vidljiv nedostatak. 

U najkraćem mogućem roku, a najkasije u roku od 8(osam) dana poslat ćemo Vam potvrdu primitka vašeg zahtjeva, i obavijestiti Vas o daljem postupanju. Obaveza kupca je da, kada dobije obavijest putem e-maila proizvod zapakuje i po dobijenim uputama pošalje u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i dokumentacijom koje su dobili uz proizvod. Troškove povrata snosni kupac.

U roku od 8(osam) dana od kad zaprimimo proizvod, kupac će putem e-maila biti obaviješten o opravdanosti reklamacije  Ukoliko je zahtjev za  reklamaciju opravdan, kupac ima pravo izbora da li želi povrat novca ,da li želi  zamjenu proizvoda sa nedostatkom za identičan ispravan proizvod ili sličan proizvodom, da li želi da se ukloni nedostatak na proizvodu uz prethodnu saglasnost. 

Kupac nema pravo na reklamaciju proizvoda ukoliko se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili fizičko-hemijskim oštećenjem pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem artikla, ako nema dokaz (fiskalni račun, račun-otpremnicu) da je artikal kupljen putem Internet stranice johnrichardo.ba, i po proteku roka u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Rokovi za reklamaciju razlikuje se u zavisnosti od toga da li se radi o vidljivom nedostatku ili je riječ o naknadno otkrivenom nedostatku. U skladu s tim Kupac zahtjev za reklamaciju može podnijeti:

a) u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja prozivoda ako je nedostatak vidljiv,

b) u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od dana preuzimanja proizvoda,

Istekom roka iz prethodnog stava Kupac gubi pravo na reklamaciju.

U slučaju potrebe za dodatnom provjerom nedostatka reklamiranog proizvoda, postoji mogućnost slanja na dodatnu analizu u ovlašteno inspekcijsko tijelo.